تاثیر ژل رویال بر بیمار سرطانی

تاثیرات ژل رویال بر بیماران سرطانی

ژل رویال دارای ترکیبات زیست فعال فراوان و متفاوت است که وجود دو ماده 10-هیدروکسی- 2- دکانوئیک اسید نقش موثری در بهبود بیماری ها و اختلالات سرطانی دارد و باعث تمایز ژل رویال از سایر خوراکی ها می شود. در آزمایشات انجام گرفته روی نمونه های آزمایشگاهی نیز ژل رویال قادر به از بین بردن عوارض بیماری و همچنین بهبود حال نمونه ها شده است.