مصرف عسل در زنان باردار

دو راهی مصرف عسل در زنان باردار

مصرف عسل به خصوص در ماه هایی ابتدایی بارداری فواید گوناگونی برای مادر دارد. عسل طبیعی باعث تقویت عمومی بدن و انرژی بخشی به مادر می گردد. سستی بدن به ویژه ماه های نخست را که بدن دستخوش تغییرات بزرگ شده را برطرف می کند. تهوع های مادر را کاهش می دهد و ویارهای ناخوشایند را بهبود می بخشد.